Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2019-20
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΛΑΜΠΕΡ
Η ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -3-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ -3-11-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 2-2-0-6
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ -6-11-11-1
ΒΥΖΑΣ 1-1-1-1
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0-4-1-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-2-2-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-22-0-
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-1-2-20-5
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-60-3-
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 0-4-1-1
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 3-20-0-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 6-1-
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 3-02-2-